Првиот модул од програмата ги вклучува сите основи на дигиталниот маркетинг и ти помага да го разбереш потрошувачот и неговиот пат, од прв контакт со бизнисот до лојален купувач. Овој модул вклучува: